جدول شهریه سال تحصیلی 98-97 مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

 

شهریه سال تحصیلی 97-98 دانشگاه بنا به پیشنهاد قائم مقام محترم جناب آقای دکتر سودانی و موافقت ریاست محترم حضرت آیت الله موسوی جزایری افزایش نداشته و همان شهریه سال تحصیلی 95-96 می باشد.

جدول شهریه سال تحصیلی 97-96 مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

 

شهریه دانشگاه در تحصیلی 96-97 بنا به پیشنهاد قائم مقام محترم جناب آقای دکتر سودانی و موافقت ریاست محترم حضرت آیت الله موسوی جزایری افزایش نداشته و همان شهریه سال تحصیلی 95-96 می باشد.

جدول شهریه سال تحصیلی 96-95 مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

 

شهریه دانشجویان مقطع دکتری

ورودی 95

عنوان

رشته کلام شیعه

رشته فقه و مبانی حقوق

شهریه ثابت هر نیمسال

11,500,000 ريال

11,500,000 ريال

شهریه متغیر هر واحد نظری

7,970,000 ريال

8,540,000 ريال

شهریه متغیر هر واحد پایان نامه

17,250,000ريال

17,250,000ريال

شهریه کل دوره

630,000,000 ريال

630,000,000 ريال