ساعت کاری دانشگاه

بدینوسیله به اطلاع عموم مراجعین محترم می رساند:

ساعت کاری دانشگاه از ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر می باشد.

لازم به ذکر است ساعت کاری در پنج شنبه ها از ساعت 8 صبح تا 2 بعد از ظهر می باشد.

معاونت اداری و مالی