مقاطع و رشته های تحصیلی

مقطع کارشناسی:

رشته فقه و حقوق اسلامی

اقتصاد اسلامی

تاریخ اسلام

علوم قرآن و حدیث

فلسفه و کلام اسلامی

مقطع کارشناسی ارشد:

فقه و مبانی حقوق اسلامی

زبان و ادبیات عرب

علوم قرآن و حدیث

کلام شیعه

مقطع دکتری:

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کلام شیعه