حوزه ریاست

مسئول دفتر ریاست دانشگاه: جناب آقای باوی

مدیر حراست دانشگاه: سید رضا فاضلی

کادر حراست : اسماعیل چهارلنگ

کادر حراست : سید رسول نجاتی

کادر حراست : ابوذر خسروی