معاونت اداری و مالی

معاون اداری و مالی: مهندس قوچانی

مدیر اداری و مالی : حسین زمان زاده زارعی

کارشناس اداری و مالی: رضا ابول پور

 

کادر خدماتی: اسماعیل خسروی

کادر خدماتی: ولید سیاحی