معاونت آموزش

معاون آموزش:سید نجاتی

مدیرآموزش: جناب آقای شیشه بر

کارشناس آموزش: حسین خوانساری

کارشناس آموزش: سید مجتبی سید طبیب

کارشناس آموزش: حسین قلی پور